Places


Miami Beach, Florida. A safari of Segways.